top of page

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje

Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom pogodbe/prijavnice skleneta AIRPASS d.o.o. oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Storitve vštete v aranžma

V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana…), zato jih potnik plača posebej. Potnik izrazi željo po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja po veljavnem ceniku. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku (predstavniku Airpass d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena, v ustrezni valuti).

Prijave in vplačila

Potnik se lahko prijavi za potovanje v Airpass d.o.o. ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati varščino. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe, šteje tudi vsako naročilo posredovano v pisni ali ustni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine oz. njenega dela, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijavo, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale v zvezi s tem. Za potovanja, daljša od 24 ur, Airpass d.o.o. zaračuna prijavnino v znesku 15 EUR in jo zadrži ob morebitni odpovedi aranžmaja. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko prejme v izpolnitev in podpis pogodbo/prijavnico in ko vplača varščino. Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najmanj 14 dni pred začetkom potovanja. Potnik je ob odhodu potovanja dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju. Potnik,ki je v turistični agenciji Airpass d.o.o. rezerviral potovanje oziroma turistični aranžman, lahko spremeni imena potnikov brez zaračunavanja dodatnih stroškov spremembe,oziroma se le-ti zaračunajo v skladu s splošnimi določili partnerja,ki ga Airpass d.o.o. zastopa.

Načini plačila z American Express kartico
 • enkratno plačilo,

 • obročno odplačevanje (3, 6 ali 12 obrokov brez obresti).

Postopek je hiter in preprost, saj morate pred plačilom povedati le, da bi plačali na obroke

Cene

Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave potovanja. Airpass d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene potovanja Airpass d.o.o. potnika obvesti najkasneje 20 dni pred potovanjem. Če zvišanje dogovorjene cene turističnega aranžmaja preseže 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe ne da bi moral povrniti škodo, kar ne velja za letališke pristojbine pri letalskih vozovnicah zaradi variabilnosti. Airpass d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

Potni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list oz. drug veljaven dokument za vstop v posamezno državo. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen sam pridobiti vizum za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa Airpass d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila paziti sam in Airpass d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Če kupuje le letalsko vozovnico, si je dolžan priskrbeti vizum za državo kamor potuje , do svojega odhoda. V primeru, da potnik pooblasti AIRPASS d.o.o. za urejanje vizuma, Airpass d.o.o. ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje Airpassa pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizumov Airpass potniku ne vrača. Stroški in škoda, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh določil bremenijo stranke, tudi v primeru, če pride do spremembe teh določil potem, ko je rezervacije že sklenjena. Potnik je dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Vsi podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj.

Potnikova odpoved potovanja

Če želi potnik odpovedati potovanje, lahko to stori le na mestu, kjer je potovanje prijavil. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije. V tem primeru ima Airpass d.o.o. pravico zadržati vplačilo v znesku, ki je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved in sicer:

 • do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 20 % cene aranžmaja

 • od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 35 % cene aranžmaja

 • od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 45 % cene aranžmaja

 • od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 80 % cene aranžmaja

 • od 7 do dneva odhoda in po odhodu organizator zadrži 100% cene aranžmaja
   

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, ko so v programu pogoji za vračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Za vsako spremembo rezervacije Airpass d.o.o. zaračuna administrativne stroške v višini 30 EUR, v kolikor si potnik najde zamenjavo za potovanje, oz. če potnik potovanje odpove ne glede na vplačano odstopnino.

Odstopnina

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino, oz. pooblasti Airpass d.o.o., da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za tveganje odpovedi turističnega aranžmaja. Ta velja le za primer vojaškega vpoklica, nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina oz. zavarovanje za tveganje odpovedi turističnega aranžmaja znaša 3,728 % cene aranžmaja in za letalske vozovnice 4,10 % cene. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni možna. Ne glede na plačano odstopnino ima Airpass d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo do 10 % cene aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima Airpass d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Zahtevka za uveljevitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

Odpoved potovanja ali sprememba potovanja

Airpass d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najmanj 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom, najmanj 30 potnikov.

 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami, najmanj 80% zmogljivosti le-teh.

 • za potovanje na rednih letalskih linijah, najmanj 20 potnikov.
   

Prav tako si Airpass d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Airpass d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Airpass d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere se ne da vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Airpass d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile v času potovanja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Airpass d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila aranžmaja. V primeru, da Airpass d.o.o. odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli spremembi v programu Airpass d.o.o. potnika nemudoma obvesti. V primeru, da stanje na kraju samem Airpass d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Airpass d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Reklamacije

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva sorazmerno odškodnino, s pisno pritožbo po naslednjem postopku:

 • V kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odvračanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem imenu. V primeru, da bi bila, po vsebini sodeč, reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe / apartmaja, ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj omenjenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejše reklamacije, z zahtevo po znižanju cene oz. plačilu škode.

 • Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.

 • Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

 • Najkasneje v 2 mesecih po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter predložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Organizator bo reševal le pritožbe s priloženimi ustreznimi dokumenti, ki jih bo prejel v navedenem 2 mesečnem roku.

 • Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 14 dneh po njenem prejetju oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev.

 • Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

Prtljaga

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določi prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Airpass d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel.

Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Airpass d.o.o. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje ni upravičen do povračila stroškov vplačanega potovanja.

Informacije

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo Airpass d.o.o. bolj kot navedbe v ponudbi (program, katalog).

Končna določila

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v kraju poslovanja odgovornega organizatorja.

Opozorilo

Ti splošni pogoji in navodila za potovanja se nanašajo na potovalno agencijo AIRPASS d.o.o. in so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom prijavnice skleneta AIRPASS d.o.o. oz. pooblaščena agencija in POTNIK, ki se pripravlja za določen turistični aranžman. V primeru da organizator potovanja ni Airpass d.o.o. veljajo splošni pogoji izbranega organizatorja potovanja.

Ljubljana, maj 2008

Splošni pogoji turistične agencije Airpass d.o.o. so usklajeni s spremembami določil Zakona o zaščiti potrošnikov – 26.05.2008

bottom of page